За нас

Предметът на дейността на фирма “Амфион” ЕООД е проектиране на нови сгради с различно предназначение, реконструкция и преустройство на съществуващо застрояване, дизайн, проучвателна дейност, прогнозиране, устройствено планиране, консултантски услуги и авторски надзор.

Фирмата е една от първите регистрирани в бранша и водеща в архитектурното проектиране.

Според желанията на клиента проектите включват разнообразен обем и етапност: предпроектни проучваня, концептуално и идейно проектиране, техническо проектиране, работно проектиране, подготовки на проектни документации, комуникация с одобряващите органи, изготвяне на документации за тръжни процедури, количествени сметки, консултантска дейност, авторски надзор, строително-технически консултации в хода на изпълнението, приемане на завършените етапи от строителството. Изброените дейностти се ивършват от проектанти с доказан опит и екип от технчески сътрудници. 

Работата във фирмата е организирана на йерархически принцип с гъвкаво преструктуриране съобразно изискванята на конкретния проект и клиент. Фирма “Амфион” ЕООД има богат проектантски опит с български и чуждестранни възложители и партньорства с многонационални екипи.

Последни проекти